OSS KVINNER I MELLOM

I perioden 2013-2014 gjennomførte vi tiltaket «Oss kvinner i mellom – Informasjonsmøter for nyankomne innvandrerkvinner» med støtte fra BUFDir. Målsetningen med dette tiltaket var å gi nyankomne innvandrerkvinner informasjon om lover og regler som trygger deres rettssikkerhet i Norge, samt bevisstgjøre dem om vold i nære relasjoner. Vi opplevde stor interesse og stort oppmøte på disse møtene. Disse informasjonsmøtene viste seg å være en meget vellykket modell å anvende når det gjaldt å nå våre målgrupper.

I 2015 gjennomførte vi tiltaket «Oss kvinner i mellom – informasjons- og debattmøter om likestilling med minoritetskvinner», hvor vi anvendte samme modell og fremgangsmåte. Gjennom informasjons- og debattmøtene satte vi likestilling i et bredere perspektiv og problematiserte likestilling i forhold til samliv, arbeidsliv, kjønnsrollemønstre, basiske menneskerettigheter, m.m. Informasjonen gitt på disse møtene dannet grunnlaget for den videre diskusjonen og ga kvinnene muligheten til å komme med egne synspunkter og meninger. Således ble møtene et viktig debattforum hvor kvinnene ble gitt anledning til å problematisere likestilling i sin fulle bredde.

I 2016 gjennomfører vi tiltaket «Oss kvinner i mellom – Barnevernet: fiende eller en venn i nøden?» hvor vi retter fokus på barnevernet. Dette først og fremst fordi det rår en generell frykt blant mange minoritetskvinner som ofte skyldes manglende kunnskap om barnevernet. Denne frykten i kombinasjon med uvitenhet har ofte kommet til uttrykk i flere av informasjonsmøtene vi har arrangert for minoritetskvinnene. Mange innvandrerfamilier våger ikke å ta kontakt med barnevernet og benytte seg av de ulike hjelpetiltakene som barnevernet har til rådighet, noe som går ut over de barna som ville ha dratt nytte av disse tiltakene. Den forebyggende effekten av disse tiltakene blir dermed borte, noe som i ytterste konsekvens resulterer i barnevernsaker av mer alvorlig karakter. Selv har kvinnene uttrykt et sterkt ønske om å lære mer om barnevernet og bedt SEIF arrangere møter med barnevern som tema. Dette ønsker vi nå å imøtekomme. Gjennom informasjonsmøter ønsker vi å gi konkret informasjon om det norske barnevernet og da fokusere på følgende temaer: 1. Generelt om barnevernets arbeid, 2. De ulike tiltakene i barnevernet, 3. Hva skjer i en barnevernssak og 4. Lover og rettigheter (barnets og foreldres rettigheter). Disse møtene vil bli innledet av personer med kompetanse på området, som f.eks. representanter fra barnevernet eller advokater med barnevern som ekspertiseområde.

Mer informasjon om disse møtene vil komme i løpet av høsten 2016.