Lengeværende barn

SEIF har et eget tiltak for bistand og rådgivning til familier med barn med lang oppholdstid uten oppholdstillatelse i Norge, både i forbindelse med oppholdssak i Norge og ved eventuell tvangsretur.  Arbeidet støttes av Statens sivilrettsforvaltning.

Arbeidet går på å gi informasjon om rettigheter til de som henvender seg, og konkret bistand i forbindelse med oppholdssaken i Norge der det er mulig. Vi kan da bistå med gjennomgang av sak, innhenting av nødvendig dokumentasjon, utarbeiding av eventuell klage / omgjøringsbegjæring til UDI / UNE, følge med i eventuelt nemndmøte hos UNE, m.m.

All vår bistand er gratis.

Ta kontakt med nærmeste SEIFkontor ved spørsmål eller ønske om bistand.