Europeisk samarbeid

“I will not be a victim”

“I will not be a victim”, påbegynt i 2015, er et samarbeidsprosjekt med den tsjekkiske organisasjonen “Association for integration and migration” om innvandrerkvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Se her for kort presentasjon av prosjektet. 

SIMI_CJ_AJAcorus-logo

OSF_Norway grants_logo

“Between Honour and Shame”

I 2010 påbegynte fem nordiske frivillige organisasjoner prosjektet “Between Honour and Shame” med finansiering fra EU´s Daphne III-program. SEIF fra Norge, Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fra Norge, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) fra Danmark, Systerjouren Somaya fra Sverige og MONIKA – Multicultural Women´s Association fra Finland hadde alle et felles ønske om å belyse arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold fra et nordisk perspektiv.

Prosjektet har bestått i å samle erfaringene i arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold i henholdsvis Danmark, Sverige, Finland og Norge, for deretter å foreta en komparativ analyse av de forskjellige tiltakene. Basert på de nordiske erfaringene ble det utarbeidet en håndbok med generell informasjon, praktiske retningslinjer og “best practice”.

Prosjektet “Between Honour and Shame” er unikt på sitt område, spesielt fordi arbeidet er utført av frivillige organisasjoner med et grasrot-perspektiv, og resultatene og anbefalingene er basert på direkte og nær kontakt med ofre for æresrelatert vold og tvangsekteskap.

I arbeidet med dette prosjektet er det også blitt etablert et aktivt nordisk nettverk for utveksling av kunnskap og erfaringer samt flytting av ofre for æresrelatert vold på tvers av de nordiske landegrensene. Gjennom dette nettverket har vi flyttet flere kvinner og barn på flukt fra æresrelatert vold til nytt trygt bosted i Norden.

Resultatene fra prosjektet “Between Honour and Shame” ble presentert i en nordisk konferanse i Helsinki i oktober 2012.

Publikasjoner

Between Honour and Shame – a handbook – Guidelines In Handling Honour Related Violence Cases

Komparativ Analyse

daphne_logo