Prinsipielle Innspill

SEIF har arbeidet med prinsipielle problemstillinger helt siden opprettelsen i 1986. Her legger vi ut prinsipielle innspill i kontakt med det offentlige, i hovedsak brev fra 2013 og fremover.

For en oversikt over SEIFs utspill i media, se her.

I tillegg har SEIF egen blogg som finnes her.

Høringsuttalelser:

Høringssvar fra SEIF i sak om forslag til endring i utlendingsloven og forskriften – effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandlingen – april 2018

Høringssvar i sak om å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap, mars 2018.

Høringsuttalelse om endring av reglene for statsborgerskap – økt botidskrav med mer – 16.10.17

Høringsuttalelse i sak om «Forslag til endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist» 15.09.17

Høringsuttalelse til «Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften regler om partsstatus i utlendingssaker» 28.08.17

Høringsuttalelse – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven 23.08.17

Høringsuttalelse i sak om endring i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester 10.07.17

Høringssvar – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse 10.05.17

Høringssvar – tilknytningskrav for familieinnvandring 05.04.17

Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering – punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets saksnr 2014/144088, 13.03.17. 

Høringssvar: Evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015-2016) 10.03.17

Høringssvar – senket underholdskrav og reduserte frister for familiegjenforening 10.02.17

Høringssvar – Midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere 01.09.16

Innspill fra SEIF – Innstramninger på utlendingsfeltet 31.05.16

høringssvar innstramninger i utlendingslovgivningen II, 09.02.16

høringssvar endringer i utlendingsforskriften om ny hjemmel til å avvise omgjøringsbegjæringer 01.02.16

Høringsuttalelse til forslag om ny diskrimineringslov – 22.01.16

(forslaget til lovendring ble aldri sendt på høring) Brev til stortingspolitikerne “Panikk kan brukes til så mangt – om innstramninger i utlendingsloven” 18.11.15

Høringsuttalelse om: endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. – endringer i statsborgerloven. 15.05.15

Høringsuttalelse om: Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015. 15.05.15

OXLO og LHBT med innvandrerbakgrunn – uttalelse til ny handlingsplan. November 2014.

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – økt underholdskrav, ny hjemmel for unntak og innføring av 24-års grense. Oktober 2014

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn – september 2014

Høringsuttalelse om endring i utlendingsforskriften – engangsløsning for lengeværende barn, mai 2014

Høringsuttalelse – forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.), januar 2013

Frist for å søke familiegjenforening:
Brev til Justis og beredskapsdepartementet – manglende informasjon om frist for familiegjenforening 20.03.13

Brev til Justis og beredskapsdepartementet – manglende informasjon om frist for familiegjenforening – 21.08.12

Svar fra Justis og beredskapsdepartementet om manglende informasjon, familiegjenforening – 13.08.12

Brev til Justis og beredskapsdepartementet – Tillegsinformasjon om manglende informasjon, frist for å søke familiegjenforening 19.07.12.

Brev til Justis og beredskapsdepartementet om manglende informasjon om frist for å søke familiegjenforening – 13.06.12

På flukt fra tvangsekteskap og æresrelatert vold – en byråkratisk runddans
Hva dette innebærer for ungdom på flukt er skissert i blogginnlegget “På flukt fra tvangsekteskap og æresrelatert vold”

Under følger prinsipielle innspill til det offentlige:
Svar fra BLD angående møtehenvendelse, april 2014

Brev til statsråd Solveig Horne med anmodning om møte, januar 2014

E-post til Bufdir “Arbeidet mot tvangsekteskap – krise for de unge i krise ” desember 2013

Lovlige innbyggere i Norge uten ID-papirer
Vi har skrevet om hvordan dette rammer enkeltmennesker i blogginnleggene
“Utilsiktet yrkesforbud?” og “Anerkjent flyktning – papirløs innbygger”

Under følger våre prinsipielle innspill til det offentlige.
Svar fra Jusisministeren om lovlige innbyggere i Norge uten ID-papirer, juli 2014.

Brev til Justisministeren – Lovlige innbyggere i Norge uten ID-papirer, juni 2014.

Brev til Kunnskapsministeren – Krav om ID for å registrere seg som student ved universitet/høyskole, juni 2014

Svar fra Kunnskapsministeren ID/Lånekassen, mai 2014

Brev til Kunnskapsministeren om ungdom med oppholdstillatelse, men uten ID, som ikke får støtte fra Lånekassen, april 2014