Lagmannsretten gir i gruppesøksmål flyktninger i Norge rett til ID-papirer

Idag kom det en meget viktig dom fra lagmannsretten i en sak vi har jobbet med i flere år. Dommen dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som «reisebevis for flyktninger». Dommen går på Norges forhold til flyktningkonvensjonen, og slår fast at norsk praksis, som har vært å nekte reisedokument kun på grunn av vanlig tvil om ID, ikke har vært i tråd med konvensjonen.

Saken dreide seg om syv flyktninger med innvilget asyl i Norge, men som har blitt nektet reisebevis fordi norske myndigheter mener de ikke kan bevise hvem de er. To av dem er barn født i Norge. Uten reisebevis får man ikke førerkort, bankkort med bilde, kan ikke jobbe i alle yrker som krever ID, slik som renhold, helse og omsorgsyrker, bygg og anlegg, og en lang rekke andre yrker. Nektelse av reisebevis er i praksis et yrkesforbud som henviser folk til NAV.

Dette er en historisk dom på flere måter. Så vidt oss bekjent er dette det eneste gruppesøksmålet innen utlendingsrett hvor staten har tapt. Og sist, men ikke minst, slår dommen fast at flyktninger som er innvilget asyl i Norge, har en grunnleggende rett til ID-papirer slik at de kan delta i samfunnet og integreres.

SEIF har jobbet med denne saken i flere år, med god støtte fra Advokatene Mads Andenæs, Eirik Bjørge og Erlend Gjein. For lagmannsretten trådte flere gode krefter til, og vi fikk også støtte fra UNHCR og NOAS.

Retten skriver blant annet:

En naturlig forståelse av ordlyden i artikkel 28 tilsier etter lagmannsrettens syn at det bare er i klart kvalifiserte tilfeller av betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger. Dette fremkommer etter lagmannsrettens mening ved formuleringene “compelling” og “require”, som sammen med Flyktningkonvensjonens formål indikerer at det skal mye til for at en flyktning skal kunne nektes reisebevis

(…)

Ved den rettslige forståelsen av artikkel 28 har lagmannsretten følgelig kommet til at det ved identitetstvil, på samme måte som i andre tilfeller, bare er adgang til å nekte reisebevis i alvorlige og ekstraordinære situasjoner. Denne forståelsen av konvensjonen er også i samsvar med det skriftlige innlegget fra FN’s høykommisær for flyktninger som er mottatt i sakens anledning.

Dette er en seier for flyktninger i Norge, for vår stolte, norske juridiske arv etter Nansen, og for samfunnet som sådan!

Georg Schjerven Hansen