Lille norske Maria vant vant i Høyesterett! Maria får beholde sin mor i Norge!

Nå er dommen klar, og dette er en stor og viktig seier.

DOM:

1. Utlendingsnemdas to vedtak 15. mai 2013 er ugyldige

2. Utlendingsnemdas to vedtak 15. mai 2013 er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8.
(..)

Vi kommer til å invitere til feiring av denne viktige seieren.

En stor takk til alle som har støttet saken.

Og en særlig stor takk til advokatene Johan Galtung og Mads Andenæs for tingretten, og ikke minst advokat Rasums Asbjørnsen i advokatfirmaet Haavind, for lagmannsretten og høyesterett. De har alle jobbet gratis med saken.

Her er hva høyesterett selv har skrevet om dommen:
SAMMENDRAG 
Saken er votert i ettermiddag, torsdag 29. januar 2015. Høyesterett kjente ugyldig vedtak om å utvise en kenyansk kvinne fra Norge og om å nekte henne oppholdstillatelse for 
familiegjenforening med sin nå snart fem år gamle datter. Jenta er norsk statsborger. Men den utviste kvinnen har eneomsorgen for henne, og vil derfor være nødt til å ta henne med seg til Kenya. Utvisningsvedtaket var en reaksjon på at kvinnen hadde oppgitt  uriktig identitet i sin asylsøknad og at hun hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. 

Høyesterett konkluderte med at utvisning ville være uforholdsmessig og i strid med hensynet til barnets beste. Utvisning av moren ville medføre at datteren ble avskåret fra den barndommen
og oppveksten i Norge som hun ellers – som norsk statsborger – hadde rett til. Høyesterett la også vekt på den vanskelige omsorgssituasjonen i Kenya. Høyesterett slår i dommen fast at vedtakene strider mot jentas rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8.  Dommen er av betydning for tolkningen av den nye bestemmelsen om beskyttelse av privat- og familielivet i Grunnloven § 102 og regelen i § 104 om at barnets beste skal være et grunnleggende
hensyn, jf. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 3. Den er også av betydning for barns partsrettigheter i utlendingssaker og for adgangen til å anlegge menneskerettssøksmål for norske domstoler. 

Dommen er enstemmig.