En bønn til Erna Solberg

Skal norske Maria bli deportert eller gjort foreldreløs?

Situasjonen til lille Maria er så alvorlig at jeg tillater meg å henvende meg direkte til deg med en innstendig bønn om hjelp.

Maria på 4 år er norsk statsborger, født og oppvokst i Norge. Hennes mor er fra Kenya og far er norsk statsborger, slik at Maria er norsk. Far har aldri ønsket kontakt med Maria, og er helt ute av bildet.

Mor er dermed Marias eneste forelder og omsorgsperson. Hun er nå besluttet utvist fra Norge med 5 års innreiseforbud. Dette i vedtak fra UNE som senere er blitt stadfestet av tingretten og lagmannsretten. UNE la i utgangspunktet til grunn at Maria skulle følge mor til Kenya. Saken ble klaget inn for UNE og deretter retten, med det argument at Maria, som norsk borger, har rett til å oppholde seg i Norge. Om mor, som er hennes eneste omsorgsperson blir utvist, vil dette i praksis bety at også Maria sendes ut av Norge.

Saken har blitt ytterligere brutalisert i lagmannsrettens dom. Retten har lagt korrekt til grunn at Maria har rett til å oppholde seg i Norge, men konkluderer med at problemet løses ved at mor kan deporteres og Maria overlates til barnevernet som foreldreløs. Retten skriver (…) barnevernet vil bli koblet inn dersom det blir aktuelt at mor uttransporteres uten at hun vil bringe Maria med seg. Det må påregnes at et eventuelt akuttvedtak vil kunne fattes svært raskt om det viser seg nødvendig.

Mors «forbrytelse» og bakgrunn for utvisningssaken, er at hun i 2008 oppga feil navn ved søknad om asyl i Norge. Dette informerte hun, på eget initiativ, myndighetene om allerede i 2010. Hun har også dokumentet korrekt identitet med pass fra Kenya.

Marias mor har ingenting i Kenya, verken foreldre, bolig, arbeid eller penger. Etter utvisningsvedtaket står moren i et umenneskelig dilemma: Enten å ta med Maria til slummen i Nairobi, eller risikere at hun blir gjort foreldreløs og overlatt til barnevernet i Norge. For mer informasjon om saken, se våre nettsider http://www.seif.no eller kontakt oss.

Når det gjelder barnets beste, legger UNE til grunn at dette er å vokse opp med mor i Norge, men at «innvandringsregulerende hensyn» veier tyngre. Verken av UNE, eller i rettsapparatet, har det blitt foretatt en barnefaglig vurdering av Marias situasjon om hun blir gjort foreldreløs i Norge. Heller ikke hennes oppvekstvilkår i slummen i Nairobi er utredet.

Det prinsippielle spørsmålet i saken må være om ikke norsk statsborgerskap skal verne et lite barn mot å måtte vokse opp i slummen i Nairobi? Skal heller ikke et norsk statsborgerskap verne et lite barn mot å bli gjort foreldreløs av utlendingsmyndighetene? Saken er så grov og opplagt at den ikke burde hatt noe i rettsapparatet å gjøre. Men nå må den ankes til høyesterett, eventuelt videre til Strasbourg.

Saken har så stor prinsipiell betydning at den krever statsministerens oppmerksomhet, vurdering og handling. Dette er grunnen til at jeg henvender meg direkte til deg i denne saken. Det kan ikke være i tråd med verken folkets rettsfølelse, eller de prinsipper Norge skal styres etter, at norske barn skal deporteres eller gjøres foreldreløse av utlendingsmyndighetene.

Lille, norske Maria trenger din hjelp!

Med vennlig hilsen
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Gerd Fleischer
Org. Leder