Maria har tapt i lagmannsretten og trenger støtte

IMG_0543Det utrolige har skjedd igjen. Norske Maria på 4 år har ifølge lagmannsretten ikke rett til å vokse opp i Norge – landet hun er statsborger av, er født i og har bodd i hele livet – uten å bli gjort foreldreløs.

Slik kan det ikke være. Saken skal nå ankes inn for høyesterett. Selv om advokatene i saken – Mads Andenæs, Andreas Galtung og Rasmus Asbjørnsen, har jobbet gratis med saken, koster dette penger. Rettsgebyrer må betales, og vi trenger derfor støtte.

Alle bidrag tas i mot med takk til SEIFs venners konto 9001 20 79051.

Signer også oppropet for Maria ved å sende navnet ditt til maria@seif.no

Kort om dommen:
Lagmannsretten mener Maria ikke er utvist. Dette til tross for at Maria ikke har andre enn sin mor da far er ute av bildet. Å utvise mor betyr i praksis at Marias alternativer er slummen i Nairobi med mor, eller et liv som foreldreløs i Norge.

Retten skriver: Maria har anledning til å bli i Norge, og dersom hun reiser utenlands, vil hun ha rett til å bosette seg i Norge senere. Utvisningen av hennes mor har konsekvenser for Maria, men endrer ikke hennes rettsstilling når det gjelder retten til opphold i Norge. (…)Dersom Maria følger med sin mor til Kenya, vil dette være et resultat av familiens valg, og ikke en nødvendig følge av utvisningen av mor.

Slik mener retten at Maria på 4 år, og mor, selv bestemmer hvor Maria skal vokse opp. Retten sammenlikner dette «valget» med andre saker som har dreid seg om ektepar og voksne mennesker som tross alt er i stand til å klare seg selv. Det sier seg selv at Marias «valg» om å bli alene igjen i Norge er fullstendig illusorisk. Om hun ikke skal bli foreldreløs, er den eneste mulige konsekvensen av dommen at hun må forlate Norge med mor.

Om å bli foreldreløs skriver retten følgende: Lagmannsretten kan ikke se at det er en svakhet at UNE ikke har gått nærmere inn på Marias situasjon dersom moren velger ikke å ta henne med til Kenya. Ut fra barnets alder og familiesituasjonen i Norge, fremstår dette som lite sannsynlig, tross mors opplysninger på dette punkt. (Mor har opplyst at hun ikke har noe å ta Maria med til i Kenya, så hun vet ikke hvordan hun skal kunne ta henne med seg. Mor vil naturlig nok heller ikke skilles fra Maria – hun er stilt overfor et umulig valg. SEIFs anmerkning) Maria er norsk statsborger, hvilket innebærer at hun har krav på bistand dersom hun skulle bli uten omsorgsperson i landet. Barnevernet vil i et slikt tilfelle kunne utrede hennes omsorgssituasjon nærmere. Det fremgår klart av e-post fra politiets utlendingsenhet til de ankende parters prosessfullmektig at man er oppmerksom på denne problemstillingen, og at barnevernet vil bli koblet inn dersom det blir aktuelt at mor uttransporteres uten at hun vil bringe Maria med seg. Det må påregnes at et eventuelt akuttvedtak vil kunne fattes svært raskt om det viser seg nødvendig.

Retten skriver med dette at det er helt greit å gjøre Maria foreldreløs, fordi hun som Norsk borger har krav på bistand fra barnevernet. Slik argumenterer retten for at utlendingsmyndighetene skal gjøre Maria foreldreløs for så å dumpes alene hos barnevernet. Vi kaller dette misbruk av barnevernet.

Vi er takknemlige for all støtte i kampen for at Norske Maria skal få vokse opp i Norge uten å bli gjort foreldreløs av myndighetene.

Georg Schjerven Hansen
Gerd Fleischer