Bånn sosial

NAV sosial, eller sosialtjenesten, skal være den delen av sikkerhetsnettet i Norge som fanger opp de som av forskjellige årsaker har falt igjennom alle andre sikkerhetsnett. Et tilbud til de som ikke er i arbeid, utdanning eller kvalifiserer til andre trygdeytelser. En siste hånd til de som befinner seg i svært vanskelige, ofte akutte livssituasjoner. Mange ganger uten penger til mat, svært nær eller allerede på gata. Ingen har økonomi til å hyre kostbar, juridisk hjelp, mange snakker lite norsk og kjenner ikke sine rettigheter. De er oftest helt prisgitt NAVs dagslune.

Vi kaller henne her Neda, innvandrerkvinnen som oppsøkte SEIF for halvannen uke siden. «Neda» er i deltidsjobb og har nylig søkt separasjon fra sin ektemann. Hun ble derfor alene om å dekke husleie og mat for seg selv og barna. Denne overgangen maktet hun ikke økonomisk umiddelbart. Da hun oppsøkte oss hadde hun ikke betalt siste måneds husleie, og hun hadde ikke penger til mat. Neda hadde for tre uker siden oppsøkt sosialtjenesten for hjelp i en overgangsperiode. Hun hadde enda ikke fått svar på sin søknad, og var dypt fortvilet.

Normal saksbehandlingstid hos sosialtjenesten skal være to uker, og i akutte situasjoner skal det bli gitt nødhjelp. Vi ringte sosialkontoret, som unnskyldte seg med ferieavvikling. Da vi påpekte at sosialtjenestens ferie ikke fylte kvinnens kjøleskap, fikk vi etter kort tid beskjed om at hennes utflyttede ektemann hadde plikt til å forsørge henne. Dette fikk kvinnen skriftlig vedtak om en uke senere. Sosialtjenesten har i vedtaket lagt til grunn at mannen har flyttet ut og at det er sendt søknad om separasjon,men skriver følgende: Da dere ikke har fått separasjonsbevilling, regnes dere fortsatt som ektepar. Ektepar har gjensidig forsørgelsesplikt.

Vi har nå hjulpet Neda med å klage på vedtaket, og påpekt at dette er fullstendig feil juridisk og direkte i strid med ekteskapsloven, hvor det står følgende i § 79 første ledd: Ved separasjon og skilsmisse opphører ektefellenes gjensidige forpliktelser etter § 38 (ektefellers forsørgelsesplikt, vår anmerkning.). Det samme gjelder ved samlivsbrudd uten at det foreligger separasjon eller skilsmisse.

Det skorter ikke på historier i media om enkeltmennesker som føler seg overkjørt av NAV. Det går oftest på negativ skjønnsutøvelse eller rigide regler. I Nedas tilfelle derimot, går det på direkte brudd på norsk lov, det vil si ekteskapsloven, som gjelder for NAV, som for alle andre. NAV burde bli minnet på at lovbrudd kan bli straffeforfulgt.

Neda med sine barn venter fremdeles på svar fra NAV. Heldigvis for Neda tar det noe uker å bli kastet ut på grunn av manglende husleie. Og ungene lever i mens på havregrøt.

For SEIF er Nedas historie en av utallige, hvor vi må påse at de som trenger det mest får dekket sine basale rettigheter og behov. Vi har tiltro til at myndighetene ser nødvendigheten av dette menneskerettighetsarbeidet.

Georg Schjerven Hansen
Gerd Fleischer