Lille norske Maria skal deporteres. Hjelp oss å avverge det!

Maria 010
Vi har den siste tiden sett flere eksempler på at utlendingsmyndighetene vedtar at norske barn skal deporteres med sine foreldre.

Et grovt eksempel angår lille Maria på tre år. Hennes mor kom fra Afrika til Norge som asylsøker og fikk etterhvert barn med en norsk mann. Maria er følgelig norsk, men har vokst opp med sin mor på asylmottak. Maria har nå ingen andre enn sin mor. Mor har fått endelig avslag på sin asylsøknad og er nå ilagt 5 års innreiseforbud. UNE har også vedtatt at Maria skal deporteres sammen med mor. I hjemlandet har mor ingen familie som kan hjelpe. Maria er henvist til å vokse opp i slummen. Som et slumbarn vil hun verken ha mulighet eller midler til å ta seg tilbake til sitt hjemland, Norge.
Vi klaget utvisningsvedtaket inn for Utlendingsnemda i 2012 og anførte blant annet at Maria er norsk borger, og at hun dermed ikke kan deporteres.
Dette er helt klar rett i følge Den europeiske menneskerettskonvensjonen som forbyr utvisning av egne statsborgere.

Dette har UNE ignorert fullstendig i sitt siste vedtak hvor de presiserer:
UNE har særlig vurdert det forhold at klageren har et barn i Norge som er norsk statsborger. Som det framgår av UNEs utvisningsvedtak av idag, Har UNE lagt til grunn at det kan være til barnets beste at klageren får en oppholdstillatelse i Norge. Det vurderes likevel ikke som utilrådelig at barnet kan følge med mor til hennes hjemland, slik at familielivet kan opprettholdes der. Det foreligger ikke opplysninger i saken som tilsier at klageren ikke er en god omsorgsperson for barnet. Det forhold at barnet vil kunne få det bedre i Norge materielt sett og på andre måter, er ikke tillagt særlig vekt av innvandringsregulerende hensyn.

Saken går nå til tingretten og om nødvendig videre til lagmannsretten. Denne kampen kan lille Maria ikke tape!

I rettsapparatet kreves rettsgebyr. Vi ber nå alle som mener at lille Maria skal få vokse opp i Norge om å hjelpe til med å dekke rettsgebyrer. Vi kaller kampanjen for dette en «hundredekronerrulling», men ethvert beløp tas imot med takk. Vårt kontonummer er 1720 07 19220. Merk «Maria».

For å lese mer om bakgrunnen for saken, se «Deportasjon av egne borgere» som nå er oppdatert.

Redigert 27.06.13.

Gerd Fleischer og Georg Schjerven Hansen