Om SEIF

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986.

Selvhjelp har medarbeidere med forskjellig kultur- og språkbakgrunn. Vi har absolutt taushetsplikt.

SEIF er i dag en reell landsdekkende organisasjon som mottar henvendelser fra hele landet for informasjon og veiledning. SEIF har i dag 7 kontorer rundt om i landet. Vårt hovedkontor i Oslo, og avdelingskontorene i Kristiansand, Ålesund, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Målgrupper:
Innvandrere og flyktninger både nyankomne og de med mange års botid.
Ungdom i fare for tvangsekteskap, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Familier med barn med nedsatt funksjonhemming m.m

Målsetting:
Vår målsetting er å hjelpe våre nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. Slik hjelper vi til selvhjulpenhet.

Hovedmålet ved vårt arbeid er hjelp til selvhjulpenhet. Arbeidsmetodene våre er å være tilgjengelig, og holde et åpent kontor hvor de som har behov for det kan henvende seg, også uten timeavtale, og få råd og veiledning når problemene dukker opp. Gjennom grundig informasjon, råd og veiledning, finner de hjelpesøkende selv løsninger på praktiske problemer, når problemene dukker opp. Bare slik oppnås selvhjulpenhet og reell integrering i det nye samfunnet, et mål som også er prioritert i den offentlige debatten.

Vi vil legge vekt på en videre god kontakt med de offentlige instanser hvor våre hjelpesøkere henvender seg, for å utveksle erfaringer og tilse at våre brukere oppnår de beste løsninger i sin kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

Supplering til det offentlige tjenestetilbud:
I SEIF bistår vi våre hjelpesøkere med hjelp til utfylling av skjemaer med nødvendige vedlegg, oversettelser og forklaring på vedtak og skriv fra det offentlige, henvisning til rette instans, oppfølging av saker og utforming av klager. Slik hjelper vi vår brukergruppe til å nå frem og oppnå like rettigheter.

SEIF blir også i stor grad benyttet som kunnskapsbank av både offentlige instanser, advokater og andre frivillige organisasjoner. Offentlige kontorer, f.eks. flyktningetjenesten, Nav, barnevern, skoler, krisesentra, m.m. kontakter oss også for informasjon og råd i enkeltsaker, på områder hvor vi har opparbeidet spisskompetanse.

Vi informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder:

NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, negativ sosial kontroll etc.